Борис Кухта

Історія і теорія політичної науки

Історія і теорія політичної науки

ЛІТЕРАТУРА

1. Політико-правова думка Античності та Середньовіччя

Аристотель. Політика. К., 2000.
Боннар Андре. Греческая цивилизация. М., 1992, Т. 2.
Гиббон Эдуард. История упадка и разрушения Великой Римской империи. Закат и падение Римской империи. В 7 т. М., 1997.
Дейвіс Норман. Європа. Історія. К., 2000.
Енциклопедія політичної думки / За ред. Д.Міллера, Д.Коулмена, В.Коноллі, А.Райяна. К., 2000.
История политических и правовых учений / Под общей ред. В.С. Нерсесянца. М., 1996.
Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера. К., 2003.
Ле Гофф Жак. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992.
Лінч Джозеф. Середньовічна Церква. К., 1994.
Основи політичної науки. Курс лекцій за ред. Б.Кухти, Ч. І. З історії політичної думки: від стародавності до наших днів. Львів, 1997.
Острогорський Георг. Історія Візантії, Львів, 2003.
Платон. Держава. Закони. К., 1995.
Рассел Бертран. Історія західної філософії. К., 1995.
Себайн Джордж Г., Торсон Томас Л. Історія політичної думки. К., 1997.
Успенский Ф.И. История Византийской империи. В 5 т., М., 2001-2002.
Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. М., 1984.
Хто є хто в європейській та американській політичній науці. Малий політологічний словник. За ред. Б.Кухти, Львів, 1997.
Ціцерон Марк Тулій. Про державу. Про закони. Про природу богів. К., 1998.
Черчилль Уинстон. Рождение Британии. Смоленск, 2002.

ІІ. Політичні доктрини лібералізму та їхні критики
(ХVІІ-ХІХ ст.)

Геґель Георг. Философия права. М., 1990.
Гоббс Томас. Избранные произведения: В 2 т., М., 1964, Т. 2.
Дейвіс Норман. Європа. Історія. К., 2000.
Енциклопедія політичної думки / За ред. Д.Міллера... К., 2000.
Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології (від античності до початку XX ст.) К., 1993.
Кант Иммануил. К вечному миру. Идея всеобщей истории во всемирногражданском плане / Сочинения: В 6 т., М., 1986, Т. 6; його ж: Метафизика нравов. В двух частях. Часть первая. Метафизические начала учения о праве / Сочинения: В 6 т., М.,1965, Т. 4, Ч. 2.
Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера. К., 2003.
Консерватизм: Антологія / Упоряд. С.Проценко, В. Лісовий. К., 1996.
Лібералізм: Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. К., 2002.
Локк Джон. Сочинення: В 3 т., М.,1988, Т. З.
Мак'явеллі Нікколо. Флорентійські хроніки. Державець. К., 2000.
Маркс К., Енґельс Ф. Маніфест Комуністичної партії / /Твори. Т. 4.
Монтескье Шарль. Избранные произведения. М., 1955.
Ницше Фридрих. Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 1-2.
Основи політичної науки. Курс лекцій за ред. Б.Кухти, Ч. 1. З історії політичної думки... Львів, 1997.
Рассел Бертран. Історія західної філософії. К., 1995.
Руссо Жан-Жак. Трактаты. М., 1989.
Синтетическая философия Г.Спенсера. В сокращенном изложении Г.Колинза. К., 1997.
Токвіль Алексіс, де. Демократія в Америці. К., 1997.
Федералист. Политические эссе Александра Гамильтона, Джеймса Мэдисона и Джона Джея. М., 1993.
Хто є хто в європейській та американській політичній науці. Малий політологічний словник. За ред. Б.Кухти, Львів, 1997.

III. Плюралізм політичних концепцій XX ст.

Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990.
Вебер Макс. Избранные произведения. М., 1990.
Вивід прав України. Збірник. Львів, 1991.
Винниченко Володимир. Відродження нації. К., 1990. Т. 1-3.
Грушевський М.С. Хто такі українці і чого вони хочуть. К., 1991.
Донцов Дмитро. Націоналізм // Твори: В 5 т. Львів, 2001, Т. 1.
Драгоманов М.П. Вибране. К., 1991.
Енциклопедія постмодернізму. За ред. Чарлза Е.Вінквіста та Віктора Тейлора. К., 2003.
Желев Желю. Фашизм. Тоталитарное государство. М., 1991.
Киричук Юрій. Український національний рух 40-50-х років XX століття: ідеологія та практика. Львів, 2003.
Костомаров М.І. Закон Божий (Книга буття українського народу). К., 1991.
Кухта Борис. З історії української політичної думки. К., 1994.
Ленін В.І. Держава і революція. Повн. зібр. творів. Т. ЗЗ.
Липинський В'ячеслав. Листи до братів-хліборобів. Твори: У 6 т. К.,-Філадельфія, 1995, Т. 6.
Маркузе Герберт. Одномерный человек. М., 1994.
Міхновський М.І. Самостійна Україна. К.,-Львів, 1991.
Основи політичної науки. Курс лекцій за ред. Б.Кухти, Ч. І. З історії політичної думки... Львів, 1997.
Погорілий О.І. Соціологічна думка XX ст. К., 1996.
Потульницький В.А. Нариси з української політології (1819-1991), К., 1994.
Радзинский Эдвард. Сталин. М., 1997.
Рормозер Гюнтер. Кризис либерализма. М., 1996.
Сервис Роберт. Ленин. М., 2002.
Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія укра­їнської Конституції, К., 1993.
Смит Денис. Муссолини. М., 1995.
Тоффлер Элвин. Третья волна. М., 1999; його ж - Метаморфозы власти. М., 2001.
Ульянов Н.И. Происхождение украинского сепаратизма. М., 1996.
Франко І.Я. Філософські праці / Зібр. творів: У 50 т. К., 1986, Т.45.
Фрейд Зигмунд, Буллит Уильям. Томас Вудро Вильсон. 28-й президент США. Психологическое исследование. М., 1992.
Фромм Эрих. Анатомия челевеческой деструктивности. М., 1999.
Хто є хто в європейській та американській політичній науці. Малий політологічний словник. За ред. Б.Кухти, Львів, 1997.
Черчилль Уинстон. Мускулы мира. М., 2003.
Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності: Курс лекцій. К., 1999.

ІV. Політичні системи, процеси та інститути

Борисов В.К. Теория политической системы. М., 1991.
Василькова В.В. Порядок и хаос в развитии социальных систем. СПб., 1999.
Глобальные социальные и политические перемены в мире. М., 1997.
Зіллер Жак. Політико-адміністративні системи країн ЄС. Порівняльний аналіз. К., 1996.
Костюк В.Н. Изменяющиеся системы. М., 1993.
Курдюмов С.П. Законы эволюции и самоорганизация в сложных системах. М., 1990.
Лісничий В. Політичні та адміністративні системи зарубіжних країн. Харків, 2001.
Основи політичної науки. Ч. 2. Політичні процеси, системи та інститути. Курс лекцій за ред. Б.Кухти, Львів, 1997.
Політична наука. Словник: категорії, поняття і терміни. За ред. Б.Кухти, Львів, 2003.
Політична система сучасної України. К., 1996.
Романюк Анатолій. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи: інституційний вимір. - Львів, 2004.
Соловьев А.И. Политология. Политическая теория, политические технологии. М., 2003.
Тоффлер Элвин. Метаморфозы власти. М., 2001.
Фукуяма Френсис. Великий разрыв. М., 2003.
Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки). К., 2002.

V. Політична влада та політичні рішення

Абизов В.Е. Кремень В.Г. Політичне рішення: механізм прийняття. К., 1995.
Аристотель. Політика. К., 2000.
Бердяев Н.А. Царство Духа и царство Кесаря. М., 1995.
Гоббс Томас. Левиафан, или Материя, Форма и власть государства цер­ковного и гражданского. Сочинения: В 2 т., М., 1991, Т. І.
Говлет Міхаель, Рамеш Магадеван. Дослідження державної політики: цикли та підсистеми політики. Львів, 2004.
Грин Роберт. 48 законов власти. М., 2000.
Ильин И.А. О сущности правосознания. Соч.: В 2 т., М., 1993, Т. І.
Кравчук Л.М. Маємо те, що маємо. Спогади і роздуми. К., 2002.
Козелецкий Ю. Психологическая теория решений. М., 1979.
Мак'явеллі Ніколло. Державець... К., 2000.
Млечин Л.М. Кремль. Президенты России. Стратегия власти от Б.Н.Ельцина до В.В.Путина. М., 2002.
Монтескье Шарль. О духе законов // Избранные произведения. М., 1955.
Лесечко М.Д., Чемерис А.О. Рудніцька Р.М. Технологія прийняття управлінських рішень у державному управлінні та місцевому самоврядуванні. Львів, 2003.
Основи політичної науки. Курс лекцій за ред. Б.Кухти. Ч. 2. Політичні процеси, системи та інститути. Львів, 1997.
Політична наука. Словник: категорії, поняття і терміни. За ред. Б.Кухти, Львів, 2003.
Рябов С.Г. Державна влада: проблеми авторитету й легітимності. К., 1996.
Серьогін Сергій. Влада і державна служба. К., 1999.
Тэтчер Маргарет. Искусство управлення государством. Стратегии для меняющегося мира. М., 2003.
Тоффлер Элвин. Метаморфозы власти. М., 2001.
Философия власти. / Под общей ред. В.В.Ильина. М., 1998.
Халипов В.Ф. Введение в науку о власти. М., 1996.
Чиркин В.Е. Основы государственной власти. М., 1996.

VІ. Держава та її інститути. Громадянське суспільство

Авер'янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні. К., 1997.
Бэлл Даниэл. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М., 1999.
Геґель Георг. Философия права. М., 1990.
Геллнер Эрнест. Условия свободы: гражданское общество и его исторические соперники. М., 1995.
Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення / Відп. ред. С.Бобровник. К., 1997.
Данилов С.Ю. Правовые демократические государства: очерк истории. М., 1999.
Колодій Антоніна. На шляху до громадянського суспільства. Львів, 2002.
Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради Украї­ни 28 червня 1996 року. К., 1996.
Основи політичної науки. Курс лекцій за ред. Б.Кухти. Ч. 2. Політичні процеси, системи та інститути. Львів, 1997.
Платон. Держава. Закони. К., 1995.
Політична наука. Словник: категорії, поняття і терміни. За ред.Б.Кухти. Львів. 2003.
Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. К., 1996.
Сахаров И.А. Институт президенства в современном мире. М., 1994.
Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції, К., 1993.
Старецька Л.І. Громадянське суспільство // Основи політичної науки. Курс лекцій за ред. Б.Кухти. Ч. 2. Політичні процеси, системи та інститути. Львів, 1997.
Тимошенко В.І. Правова держава (теоретико-історичне дослідження). К., 1994.
Шаповал В.М. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз. К., 1995.
Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки). К., 2002.
Шпенглер Освальд. Закат Европы. Минск, 1999, Т. 2.

VII. Політичні партії, суспільно-політичні об'єднання

Вибори і референдуми в Україні: проблеми теорії і практики. К., 2001.
Гарань О.В. Убити дракона (З історії Руху та нових партій України). К., 1993.
Закон України про політичні партії в Україні // Голос України. 2001, 12 травня.
Історія суспільних рухів і політичних партій України (ХІХ-ХХ ст.). За ред. Я.Малика. Львів, 1998.
Литвин В.М. Украина: политика, политики, власть. На фоне политического портрета Л.Кравчука. К., 1997.
Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М., 1997.
Політична наука. Словник: категорії, поняття і терміни. За ред.Б.Кухти. Львів, 2003.
Політичні партії в Україні: інформаційно-довідкове видання, К., 2001.
Романюк А.С. Політичні партії та партійні системи // Основи політич­ної науки. Курс лекцій за ред. Б.Кухти. Ч.2. Політичні процеси, системи та інститути. Львів, 1997.
Угрин Л.Я. Суспільно-політичні об'єднання та рухи // Основи політичної науки. Курс лекцій за ред. Б.Кухти. Ч.2. Політичні процеси, системи та інститути. Львів, 1997.
Шведа Юрій. Партії та партійна система України. Львів, 2001.

VІІІ. Політичні еліти і лідери

Ашин Т.К., Понеделков А.В., Игнатов В.Г., Старостин А.М. Основы политической элитологии. М., 1999.
Бердяев Н.А. Философия неравенства. М., 1990: його ж: Царство Духа и царство Кесаря, М., 1995.
Бэрон Роберт, Ричардсон Дебора. Агрессия. СПб., 1998.
Восленский М.С. Номенклатура: Господствующий класс Советского Союза. М., 1991.
Кречмер Эрнест. Гениальные люди. СПб., 1999.
Кухта Б, Теплоухова Н. Політичні еліти і лідери. Львів,1997; його ж: Феномен політичного лідера. Історичні силуети на тлі епох. Львів, 2000.
Лебон Гюстав. Психология народов и масс. СПб., 1995.
Мак'явеллі Нікколо. Флорентійські хроніки. Державець. К., 2000.
Менегетти Антонио. Психология лидера. М., 2002.
Ницше Фридрих. Сочинения: В 2 т., М., 1992, Т. 2.
Ноймайр Антон. Диктаторы в светле медицины. Наполеон, Гитлер, Сталин. Ростов-на-Дону. 1997.
Ольшанский Д.В. Политическая психология. СПб., 2002. Ч.2.
Політична наука. Словник: категорії, поняття і терміни. За ред. Б.Кухти. Львів, 2003.
Фрейд Зигмунд, Буллит Уильям. Томас Вудро Вильсон. 28-й Президент США. Психологическое исследование. М., 1992.
Фромм Эрих. Анатомия человеской деструктивности. М., 1999.
Хто є хто в європейській та американській політичній науці. Малий політологічний словник. За ред. Б.Кухти. Львів, 1997.
Юнґ Карл. Психологические типы. СПб., 1995.
Якубовская Т.С. Соционика: как разобраться в себе и других: От общения к пониманию. М., 2003.

IX. Національні відносини

Грушевський М.С. Хто такі українці і чого вони хочуть. К., 1991.
Гумилев Л.Н. От Руси к России. Очерк этнической истории. М., 1992.
Дві Русі. / За заг. ред. Л.Івшиної. К., 2003.
Донцов Дмитро. Твори. Львів, 2001, У 5-и т. Т. 1.
Драгоманов М.П. Вибране. К., 1991.
Касьянов Г.В. Теорія нації та націоналізму. К., 1999.
Киричук Юрій. Український національний рух 40-50-х років XX століт­тя: ідеологія і практика. Львів, 2003.
Конституція України (Основний Закон). К., 1996.
Кухта Борис. З історії української політичної думки першої половини XX ст. Львів, 1999.
Кучма Л.Д. Україна - не Росія. К., 2003.
Основи політичної науки. Курс лекцій за ред. Б.Кухти, Ч. 2. Політичні процеси, системи і інститути, Львів, 1997.
Політична наука. Словник: категорії, поняття і терміни. За ред. Б.Кухти, Львів, 2003.
Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української Конституції. К., 1993.
Феномен нації. Основи життєдіяльності. За ред.В.Попова. К., 1998.

X. Політична людина

Аристотель. Політика. К., 2000; Аристотель. Никомахова этика. Соч.: В 4-х т., М., 1983, Т. 4.
Гаджиев К.С. Политическая философия. М., 1999.
Гоббс Томас. О гражданине. Избранные произведения: В 2-х т. М., 1964. Т. 1.
Конституція України (Основний Закон). К., 1996.
Конституции зарубежннх государств. США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония, Канада. М., 1996.
Ольшанский Д.В. Политическая психология. СПб., 2002.
Основи політичної науки. Курс лекцій за ред. Б.Кухти. Ч. 3. Політична свідомість і культура. Львів, 1998.
Політична наука. Словник: категорії, поняття і терміни. За ред. Б.Кухти, Львів, 2003.
Тейяр де Шарден, Пьер. Феномен человека. М., 2002.
Тоффлер Элвин. Метаморфозы власти. М., 2001.
Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб., 1997.
Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки). К., 2002.

XI. Політична культура та комунікації

Власть и слава: І, II; Перманентная революция; История без конца. / Гомбрих Эрнст. История искусства. М., 1998.
Гердер Иоганн. Идеи к философии истории человечества. М., 1977.
Здіорук С.І., Парахонський Б.О., Валевський О.Л. Стратегічні аспекти національно-культурної політики України. К., 1995.
Ильин И.А. О сопротивлении злу силою. Соч.: В 2 т., М., 1993, Т. І.
Кант Иммануил. Об изначально злом в человеческой природе. Соч.: В 6 т. М., 1985, Т. 4. Ч. 2.
Культурология. XX век. Антология. М., 1995.
Мак'явеллі Нікколо. Флорентійські хроніки. Державець. К., 2000.
Масова комунікація / Москаленко А.З., Губерський Л.В., Іванов В.Ф., Вергун В.А. К., 1997.
Основи політичної науки. Курс лекцій за ред. Б.Кухти. Ч. З. Політична свідомість і культура. Львів, 1998.
Політична наука. Словник: категорії, поняття і терміни. За ред. Б.Кухти, Львів, 2003.
Попович М. Нарис історії культури України. К., 1998.
Потебня А.А. Слово и миф. М., 1989.
Почепцов Г.Г. Имиджелогия. М.-К., 2004.
Фоли Джон. Энциклопедия знаков и символов. М., 1997.
Фромм Эрих. Душа человека. М., 1992.
Яковенко Наталя. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI-XVII ст. К., 2002.

ХІІ. Найважливіші політичні цінності

Аристотель. Никомахова зтика. Соч.: В 4-х т., М., 1983. Т. 4.
Берлін Ісая. Чотири есе про свободу. К., 1994.
Геґель Георг. Философия духа. Энциклопедия философских наук. М. 1977, Т. 3.
Кант Иммануил. Метафизические начала учения о праве. Соч.: В 6 т. М. Т. 4. Ч. 2.
Політична наука. Словник: категорії, поняття і терміни. За ред. Б.Кухти. Львів, 2003.
Рабінович П.М. Права людини і громадянина у Конституції України. Харків, 1997.
Ролз Джон. Теорія справедливості. К., 2001.
Старецька Любов. Суть, зміст та форми політичної демокра­тії; Політична свобода та рівність: Права людини // Основи політичної науки. Курс лекцій за ред. Б.Кухти, Ч. 3. Політична свідомість і культура, Львів, 1998.
Токвіль Алексіс, де. Демократія в Америці. К., 1997.
Фромм Эрих. Бегство от свободы. М., 1990.
Хайек Фридрих. Дорога к рабству. М., 1992.

XІII. Міжнародна політика, геополітика та політична
інтеграція

Бжезинский Збигнев. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы. М., 1998.
Гаджиев К.С. Введение в геополитику. М., 1996.
Донеллі Джек. Права людини у міжнародній політиці. Львів, 2004.
Дугин Александр. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. Мыслить пространством. М., 1999.
Камінський Анатоль. Вступ до міжнародних відносин. Львів, 1995.
Киссинджер Генри. Дипломатия. М., 1997.
Левандовский А.П. Карл Великий: через Империю к Европе. М., 1993.
Липа Юрій. Призначення України. Львів, 1992.
Основи політичної науки. Курс лекцій за ред. Б.Кухти. Ч. 4. Міжнародна політика, Львів, 1999.
Панарин А.С. Политология. М., 2000.
Політична наука. Словник: категорії, поняття і терміни. За ред. Б.Кухти. Львів, 2003.
Соловьев А.И. Политология. Политическая теория, политические технологии. М., 2003.
Трохимчук С. Політична географія з основами геополітики. Львів, 1996.
Тэтчер Маргарет. Искусство управлення государством. Стратегия для меняющегося мира. М., 2003.
Хантингтон Самюэль. Столкновение цивилизаций. М., 2003.
Цыганков П.А. Международные отношения. М., 2002.

ХІV. Політичні конфлікти та політичне прогнозування

Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. М., 1999.
Бандурка А.М., Друзь В.А. Конфликтология. Харьков, 1997.
Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. М., 1995.
Мала енциклопедія етнодержавознавства / За ред. Ю.І.Римаренка. К., 1996.
Матвієнко В.Я. Прогностика. К., 2000.
Небоженко В.С. Соціальна напруженість і конфлікти в українському сус­пільстві. К., 1994.
Нейсбит Джон. Мегатренды. М., 2003.
Основи політичної науки. Курс лекцій за ред. Б.Кухти. Ч. 4. Міжнарод­на політика. Львів, 1999.
Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование. М., 2000.
Пірен Марія. Конфлікт і управлінські ролі: соціо-психологічний аналіз. К., 2000.
Політична наука. Словник: категорії, поняття і терміни. За ред. Б.Кухти. Львів, 2003.
Тоффлер Элвин. Третья волна. М., 1999.
"Україна-2010" Програма стратегічного розвитку. К., 1999.
___________________________________________________________________________

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Розділ 1
З ІСТОРІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
І. Політико-правова думка Античності
та Середньовіччя (Б.К.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1. Політична думка - важлива складова
політичної науки, предтечі політико-правової
думки Античності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2. Політико-правова думка Стародавньої Греції . . . . 10
3. Політико-правова думка Стародавнього Риму . . . . 13
4. Політико-правова думка Середньовіччя
(V-ХV ст.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ІІ. Політичні доктрини лібералізму та їхні критики
(ХVІІ-ХІХ ст.) (Б.К.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1. Політична думка Нового часу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2. Політичні доктрини аристократичного
лібералізму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3. Політичні доктрини демократичного лібералізму 30
4. Альтернативні суспільно-політичні утопії та
критика лібералізму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5. Українська політична думка ХVІІ-ХІХ ст. . . . . . . 38
Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
ІІІ. Плюралізм політичних концепцій XX ст. (Б.К.) . . . . . 43
1. Політичні концепції неолібералізму . . . . . . . . . . . . . 43
2. Політичні доктрини тоталітаризму . . . . . . . . . . . . . . 48
3. Політичні концепції неоконсерватизму . . . . . . . . . . 50
4. З історії української політичної думки
першої половини XX ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Розділ 2
ПОЛІТИЧНІ СИСТЕМИ, ПРОЦЕСИ
ТА ІНСТИТУТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
IV. Політичні системи і процеси (Б.К.) . . . . . . . . . . . . . . . 58
1. Предмет і методи політичної науки . . . . . . . . . . . . . 58
2. Суть, структура і функції політичної системи . . . 61
3. Політичний процес . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
4. Процеси політичної модернізації . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
V. Політична влада та політичні рішення (Б.К.) . . . . . . . 76
1. Суть влади, політична влада . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
2. Владні відносини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
3. Політичні рішення, загальні типи аналізу
рішень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
4. Аналіз політичних рішень за типами міркувань . . . 84
5. Аналіз політичних рішень за чинниками . . . . . . . . . 87
Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
VI. Держава та її інститути.Громадянське
суспільство (Б.К.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
1. Сутність держави . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
2. Політичні інститути держави . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
3. Функції держави . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
4. Правова держава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
5. Громадянське суспільство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
6. Політичний режим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
VII. Політичні партії, суспільно-політичні
об'єднання (О. Красівський) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
1. Суть поняття "політична партія",
класифікація партій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
2. Функції політичних партій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
3. Партійні системи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
4. Психологія організацій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
5. Політичні партії України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
6. Суспільно-політичні об'єднання . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
VIII. Політичні еліти і лідери (Б.К.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
1. Поняття, структура й принципи діяльності
політичної еліти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
2. Функції політичних еліт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
3. Головні напрямки обґрунтування
існування еліти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
4. Шляхи формування політичних еліт . . . . . . . . . . . . . 140
5. Політичні лідери, суть поняття . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
6. Структура поняття "політичний лідер" . . . . . . . . . . 143
7. Типи політичних лідерів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
IX. Національні відносини (Б.К.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
1. Етнос і політика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
2. Національні відносини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
3. Національна державність . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
4. Устрої національної державності . . . . . . . . . . . . . . . . 160
5. Націоналізм та інтернаціоналізм . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Розділ 3
ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ І КУЛЬТУРА . . . . . . . . . . . . 169
X. Політична людина (Б.К.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
1. Поняття "політична людина" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
2. Політична соціалізація особи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
3. Типи політичної людини та форми участі
громадян у політичному житті . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
4. Інститути громадянства у XX столітті . . . . . . . . . . . 179
Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
XI. Політична культура та комунікації . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
1. Суть, форми та функції політичної культури (Б.К.) 184
2. Комунікативна функція політичної культури (Б.К.) 190
3. Політика і мораль (А. Ліпенцев). . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
XII. Найважливіші політичні цінності (Б.К.) . . . . . . . . . . . 205
1. Суспільно-політична справедливість . . . . . . . . . . . . . 205
2. Політична демократія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
3. Політична свобода та рівність . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
4. Права людини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Розділ 4
МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
XIII. Міжнародна політика, геополітика та політична інтеграція (Б.К.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
1. Суть поняття "міжнародна політика" . . . . . . . . . . . . 220
2. Функції міжнародної політики . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
З. Геополітика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
4. Політична інтеграція . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
XIV. Політичні конфлікти та політичне прогнозування 239
1. Політичний конфлікт (А. Ліпенцев) . . . . . . . . . . . . . 239
2. Політичне прогнозування (О. Красівський) . . . . . . 248
Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

ЛІТЕРАТУРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031231 авторів
352 видань
86 текстів
2193 статей
66 ліцензій